Online beleggen

Je bent hier: Home > Cursus beleggen > Technische analyse

Technische analyse: koopwaardige aandelen vinden

Door Steven Anthonis, schrijver van Leren Traden - @stevenanthonis

Technische analyse (TA) is een analysemethode die helpt om in te spelen op koersstijgingen en dalingen.

Door naar de grafieken te kijken probeert de technisch analist een beeld te krijgen van de vraag en het aanbod naar een bepaald aandeel, een index, muntenpaar of grondstof.

Om technische analyses te kunnen maken moet je wel beschikken over goede software. Bij sommige brokers krijg je gratis toegang tot goede grafieken, bij andere brokers zijn de grafieken ondermaats. Een goed softwarepakket is bijvoorbeeld TradingView, dat trouwens ook een gratis versie heeft.

Steven Anthonis technische analyse

Basiscursus technische analyse

Er zijn twee vormen van technische analyse, visuele analyse en kwantitatieve analyse.

Visuele technische analyse

Bij visuele analyse worden de grafieken van koersen door de belegger bestudeerd. Elk instrument kan geanalyseerd worden: aandelen, indices, muntenparen, grondstoffen,... kortom alles wat op de beurs noteert.

De trend wordt dan bepaald door bijvoorbeeld trendlijnen en trendkanalen te trekken.

Kwantitatieve technische analyse

Bij kwantitatieve technische analyse worden er berekeningen op de aandelenkoers losgelaten. Zo komt men tot verschillende indicatoren die boven, onder of overheen de koersgrafiek worden geplaatst.


De trend

Het onmiskenbare basisbeginsel waarop ieder aspect van de technische analyse steunt, is de trend. De trend geeft weer in welke richting een bepaald aandeel of een bepaalde index zich beweegt. De trend kan stijgend, dalend of zijwaarts zijn. Bij de visuele analyse kan de trend doorgaans relatief eenvoudig bepaald worden. Indicatoren kunnen bijkomende informatie geven over bijvoorbeeld de kracht van de trend.

Om het bestaan van deze trends te onderkennen, is het noodzakelijk om in te zien dat koersen niet willekeurig bewegen, doch dat er steeds één van de volgende drie trends waar te nemen is.

Stijgende trend

Een stijgende trend of uptrend kenmerkt zich door opwaarts gerichte koersen met hoger liggende bodems en toppen.

stijgende trend technische analyse

Dalende trend

Een dalende trend of downtrend kenmerkt zich door neerwaarts gerichte koersen met lager geleden bodems en toppen.

dalende trend technische analyse

Zijwaartse trend

Een zijwaartse trend of sideways trend kenmerkt zich door zijwaarts gerichte koersen in een bepaalde band breedte, toppen en bodems liggen ongeveer op hetzelfde niveau.

zijwaartse trend technische analyse

Handel in de richting van de trend

De slagzin van de technische analyse is 'The trend is your friend'. Doorgaans wordt er dus belegd in de richting van de trend. Dit houdt in dat er long posities worden aangegaan (aankopen) in een uptrend, in een downtrend worden short posities aangegaan of wordt er verkocht.

De kans dat een bestaande trend zich verderzet is immers veel groter dan dat de trend plots zou gaan keren. Een stijgende trend geeft namelijk weer dat de vraag groter is dan het aanbod, waardoor de prijs stelselmatig stijgt. En dit is een situatie die een lange tijd kan blijven duren.

Wanneer de markt opwaarts gericht is, wordt er gekocht. Deze posities worden gesloten zodra er signalen zijn die wijzen op een nakende trendommekeer, of er kan eventueel gewacht worden op een bevestiging van deze signalen. Een eerste signaal wordt alvast verkregen wanneer de koers er niet in slaagt om een eerder gemaakte top te overstijgen. Dit wijst op zwakte in de koersontwikkeling.


Steun en weerstand

Bij de visuele technische analyse wordt er ook gekeken naar steun en weerstand.

Steun ligt onder de koers en geeft een vangnet weer waarop de koers kan steunen en weer opveren. In dit geval dagen er voldoende kopers op die de koers ondersteunen, logischerwijze wordt er dan ook van een steun gesproken. Telkens de koers ergens een bodem gemaakt heeft trekken we een horizontale lijn om te kijken of we in de toekomst rond dezelfde zone weer steun kunnen vinden.

steun weerstand technische analyse

Weerstand zien we wanneer de koers het moeilijk krijgt om een bepaald niveau te doorbreken. Verkopers zijn in de meerderheid en sturen de koers terug naar beneden. De weerstand ligt dus boven de koers en geeft een drempel weer waarop de koersen kunnen botsen. Telkens de koers ergens een top gemaakt heeft trekken we een horizontale lijn. Hierop kunnen de koersen in de toekomst weer botsen.

Belangrijke bodems of toppen uit het verleden, zullen in het verdere koersverloop steeds een rol spelen als mogelijk steun- of weerstandniveau.

De logica hierachter is eenvoudig: beleggers die een long positie aangegaan hebben, zullen van een koerscorrectie gebruik maken om bij te kopen. Wanneer de prijzen bijvoorbeeld dalen tot USD 40 en daarna terug stijgen naar USD 50, dan is de kans groot dat de beleggers geneigd zullen zijn om aan te kopen wanneer de koers wederom terugvalt naar USD 40. Sommigen onder hen hebben de rally van USD 40 naar USD 50 immers gemist, en zij verwachten dat deze rally zich opnieuw zal voordoen. Wanneer de prijzen zich terug rond de USD 40 bevinden, zal de vraag het aanbod overstijgen, waardoor de koersen opnieuw de hoogte in schieten.

Op onderstaande grafiek van Wolters Kluwer valt duidelijk te zien dat de koers op weerstand gebotst is rond de €31,50. Aan de onderkant zorgde de €28,50 voor steun.

steun en weerstand
Grafiek: IG platform


Deze steun en weerstandniveaus winnen aan belang wanneer deze enkele keren succesvol getest zijn. Een weerstand die 4 keer getest is zal belangrijker zijn dan een weerstand die slechts twee keer getest is.

Koop-en verkoopsignalen

Koopsignalen doen zich voor wanneer de koers een weerstandsniveau opwaarts doorbreekt. Verkoopsignalen treden op wanneer een steunniveau neerwaarts doorbroken wordt.

Er dient opgemerkt te worden dat er vaak valse signalen gegeven worden: daarom wordt er onder de technische analisten gesproken van steun-en weerstandszones. Er wordt aangenomen dat de koers een stevige steun of weerstand kan ondervinden in deze zones. Een doorbraak van een steun of weerstand, wordt liefst vergezeld van een hoog volume.

Wanneer de koers een weerstandsniveau overstijgt, dan wijst dit erop dat de bulls de strijd tegen de bears gewonnen hebben. Er is een hernieuwde interesse om aandelen te kopen, of een verminderde interesse om aandelen te verkopen. Omgekeerd wijst een neerwaartse doorbaak van een steunniveau erop dat de bears aan de winnende hand zijn. Er worden meer aandelen verkocht en er dagen slechts weinig kopers op.

Rolwisseling steun en weerstand

Een belangrijk principe van de technische analyse is de zogenaamde rolwisseling van steun en weerstand. Een weerstandsniveau dat opwaarts doorbroken werd, kan in de toekomst optreden als steunniveau. Een steunniveau dat neerwaarts doorbroken werd, kan in de toekomst optreden als weerstandsniveau. De reden hiervoor is wederom eenvoudig: beleggers die short gingen in de buurt van de weerstand, zullen inzien dat ze de zaken verkeerd hadden ingeschat en zullen van de eerstvolgende koerscorrectie gebruik maken om hun posities te sluiten. Deze groep van beleggers is genoodzaakt om aandelen te kopen om alzo het verlies te beperken. De andere groep, die het bij het rechte eind had, zal van de koerscorrectie profiteren om aandelen bij te kopen en aldus de aangegane long positie te verhogen.

rolwisseling steun weerstand technische analyse

Een terugkeer naar een doorbroken steun of weerstand, wordt een pull back genoemd. Dit fenomeen maakt het ook mogelijk om valse uitbraken op te sporen. Wanneer de pull back geen steun kan vinden in de buurt van de doorbroken weerstand, dan is het haast zeker dat er zich een false move heeft voorgedaan.

Verschillende technische analisten hebben zich al over het probleem van de valse uitbraken gebogen, en de voorgestelde interpretatiemethodes lopen sterk uiteen. Het is vooral belangrijk om te wachten op bevestiging van het signaal. Sommige analisten vinden dat er een valabel koopsignaal gegeven wordt wanneer de koers zich 5 à 10% boven het weerstandsniveau bevindt, anderen werken met de 2-3 regel die stelt dat een weerstand of steun gedurende de volgende 2 of 3 dagen (of kaarsen) doorbroken moet blijven. Immers, steeds meer en meer beleggers zullen zich realiseren dat de trend gewijzigd is.

rolwisseling steun weerstand olie Grafiek: IC Markets cTrader platform

Bovenstaande grafiek toont duidelijk de werking in de praktijk van enkele behandelde principes. Vooreerst is er bij de olie in de maand juli 2017 een duidelijke weerstand te zien rond de 50 dollar. De koers botste twee keer op dit niveau. Vervolgens was er een koopsignaal met de doorbraak en het slot boven dit niveau. En even later kwam de rolwisseling van steun en weerstand al op de voorgrond: de doorbroken weerstand ging in augustus zijn dienst bewijzen als steunniveau. Vervolgens zagen we alweer een nieuwe doorbraak van een weerstand (groene cirkel), waarna de stijgende trend zich verder zette.


Trendlijnen en trendkanalen

Trendlijnen

De trendlijn vormt een zéér eenvoudig hulpmiddel van de technische analist. Bij de technische analyse van een aandeel zal vrijwel steeds een trendlijn op de grafiek verschijnen.

Een opwaartse of stijgende trendlijn verbindt de overeenkomstige hogere bodems. Deze trendlijn doet dienst als steunlijn, aangezien de koers hier steeds een steun op kan vinden.

stijgende trendlijn technische analyse

Een dalende trendlijn wordt getekend in een downtrend, voor de constructie van dit soort trendlijn worden de lager gelegen toppen verbonden. Deze trendlijn doet dienst als weerstand, aangezien de koers het steeds moeilijk zal hebben om opwaarts door deze dalende trendlijn te breken.

dalende trendlijn technische analyse

Voor de constructie van een trendlijn zijn er minstens twee opeenvolgende bodems of twee opeenvolgende toppen nodig. De trendlijn wordt des te belangrijker wanneer ze meerdere toppen of bodems verbindt. In de praktijk wordt steeds gezocht naar een derde top of bodem, om een valabele trendlijn te krijgen. Deze derde top of bodem wijst erop dat de markt de trendlijn geaccepteerd heeft.

De trendlijn wint ook aan belang wanneer ze reeds langere tijd haar dienst bewezen heeft. Een trendlijn die enkele maanden omvat zal steeds belangrijker zijn dan een trendlijn die slechts enkele dagen of weken omvat. De lange trendlijn geeft immers een inzicht in de fundamentele trend van het onderliggende aandeel. Een aandeel of een markt kan zich fundamenteel in een uptrend bevinden, maar toch gedurende een korte periode een downtrend meemaken, die dan louter te beschouwen valt als een terugkeer naar de lange termijn opwaartse trendlijn.

stijgendetrendlijn
Grafiek: IG platform

Trendkanalen

Regelmatig valt het voor dat de koers zich in een trendkanaal beweegt. De koers steunt op de opwaarts gerichte trendlijn, veert op en ondervindt weerstand van een return line of terugkeerlijn. Deze return line wordt evenwijdig getrokken ten opzichte van de trendlijn.

stijgende trendkanaal technische analyse

Een trendkanaal of channel kan zich ook voordoen in een downtrend: hier zal de koers weerstand ondervinden van de trendlijn en zal er steun gevonden worden op de return line.

dalend trendkanaal technische analyse

Return lines worden ook gebruikt om een trendlijn te bevestigen. Wanneer de markt in een uptrend minstens twee keer weerstand ondervonden heeft van de return line, dan wordt de trendlijn van het channel als een geldige trendlijn bestempeld. De grafiek hieronder geeft een duidelijk beeld van het gebruik van een stijgend en dalend trendkanaal.

Trendkanalen
Grafiek: Trading View

Koop-en verkoopsignalen

Als een stijgende trendlijn neerwaarts doorbroken wordt, levert dit een verkoopsignaal op.

Wordt een dalende trendlijn opwaarts doorbroken, dan levert dit een koopsignaal op.

Zoals bij alle technische signalen is het noodzakelijk dat er bevestiging gezocht wordt in de technische middelen die ter beschikking staan. Louter handelen op de doorbraak van een trendlijn is gevaarlijk, daar het om een false move kan gaan. Er dient ook opgemerkt te worden dat het construeren van trendlijnen subjectief is. De ene analist zal zijn trendlijnen immers licht verschillend positioneren dan de andere analist.

Op de onderstaande grafiek een voorbeeld van een stijgende trendlijn die neerwaarts wordt doorbroken:

verkoopsignaal trendlijn technische analyse
Grafiek: Trading View


Het rolwisselingsprincipe komt ook naar voren bij het gebruik van trendlijnen, zoals de grafiek hier onder toont. De dalende trendlijn doet dienst als weerstand en na de uitbraak volgt een pullback naar de doorbroken trendlijn. Deze doet nu niet meer dienst als weerstand, maar is steun geworden. De pull back wordt als het ware gemaakt om afscheid te nemen van de doorbroken steunlijn.

koopsignaal trendlijn technische analyse
Grafiek: Trading View


Het prijsobjectief bij een doorbraak van een trendlijn is eenvoudig te berekenen: de koers zal zich doorgaans over eenzelfde afstand van de doorbroken stijgende trendlijn bewegen, als de maximum afstand die waarneembaar is tussen de koers en de trendlijn, net voor de doorbraak.


Enkele technische indicatoren

Er bestaan tientallen of honderden technische indicatoren. We bekijken er een paar heel kort.

Glijdende gemiddelden

Een allereerste indicator die bedoeld is voor de trending markets, is het glijdend gemiddelde. Glijdende gemiddeldes worden soms ook nog voortschrijdend, vlottend of mobiel gemiddelde genoemd. De Engelse benaming van deze indicator is "moving average".

Zoals de naam reeds laat vermoeden, bestaat het glijdend gemiddelde uit een gemiddelde van de koersen, gemeten over een bepaalde periode. Het 9, 20, 50, 100 en 200 daags glijdend gemiddelde worden vaak gebruikt, afhankelijk van de tijdshorizon van de trader of belegger. Door deze indicatoren worden de koersfluctuaties afgevlakt en aldus krijgt de technisch analist een beter inzicht in de onderliggende trend. Glijdende gemiddelden zijn enorm populair onder de chartwatchers, mede doordat deze simpele aanpak duidelijke koop- en verkoopsignalen geeft.

De glijdende gemiddelden worden onderverdeeld in meerdere groepen zoals bijvoorbeeld het gewone glijdende gemiddelde en het exponentieel glijdende gemiddelde. Op de onderstaande grafiek is het gewone 50 daags gemiddelde de groene lijn, terwijl het exponentieel 50 daags gemiddelde de rode lijn is.

glijdende gemiddelden technische analyse
Grafiek: Trading View


Het gewone glijdend gemiddelde wordt berekend door de som van de n laatste slotkoersen te nemen, en deze som vervolgens te delen door n. Voor het 50 daags gemiddelde neemt men dus de som van de 50 laatste slotkoersen, waarna deze som door 50 gedeeld wordt. Telkens wanneer dit gemiddelde berekend wordt, valt er één cijfer van de reeks weg, met name de slotkoers van 50 dagen geleden.

Bij de berekening van het exponentieel gemiddelde wordt er meer rekening gehouden met de recentste slotkoersen. De oudste koers krijgt aldus het laagste gewicht omdat deze slotkoers als minst relevant wordt beschouwd bij de berekening van het gemiddelde. Voor de berekening van het 50 daags exponentieel glijdend gemiddelde maakt men gebruik van een afvlakkingsconstante C die gelijk is aan 2 gedeeld door 50 + 1 (algemene formule = 2 gedeeld door 1 + n). Deze constante wordt vermenigvuldigd met de slotkoers van de 50e dag, het resterende gewicht (= 1 - C) wordt vermenigvuldigd met het exponentieel gemiddelde van de dag voordien. De verkregen getallen worden vervolgens opgeteld en aldus verkrijgt men het exponentieel gemiddelde van de 50e dag.

Dit alles impliceert dat het exponentieel glijdend gemiddelde sneller zal reageren op een trendwijziging: bij een ommekeer van een dalende naar een stijgende trend zal dit gemiddele sneller een stijgende trend vertonen dan het gewone glijdend gemiddelde. Dit laatste zal pas even later deze trendommekeer laten zien. Op het einde van de bovenstaande grafiek is duidelijk te zien dat de rode lijn sneller opwaarts ombuigt.

Aangezien glijdende gemiddelden voor een afgevlakte curve van de koersfluctuaties zorgen, moet de belegger allereerst kijken naar de richting van deze gemiddelden. De meest simpele methode bestaat erin om een long positie in te nemen wanneer een bepaald gemiddelde opwaarts gericht is. Bij een dalend gemiddelde kijkt men eventueel naar short posities.

In het bijzonder moet er rekening gehouden worden met de trend van de onderliggende waarde. De grafiek moet een duidelijke opwaartse of neerwaartse trend tonen, aangezien de verschillende signalen van de gemiddelden dan correct tot uiting komen. Wanneer we een zijwaartse trend zien, mag er niet vertrouwd worden op de signalen van de glijdende gemiddelden, maar moet er gebruik gemaakt worden van een momentum indicator zoals de Stochastics.

Allereerst dient er een keuze gemaakt te worden omtrent de tijdsperiode van het gemiddelde. Zoals eerder aangegeven zijn verschillende periodes populair, zoals bijvoorbeeld het 50 of 200 daags gemiddelde. Hoe langer de periode van het gemiddelde, des te accurater de weergave van de lange termijn trend van de onderliggende waarde. Daarom zullen ook het 50, 100 en 200 wekelijks gemiddelde door de lange termijn belegger bekeken worden. Speculanten of swing traders die willen inspelen op de korte termijn fluctuaties van een aandeel, maken gebruik van glijdende gemiddelden met een kortere periode. Het 9 daags glijdend gemiddelde vormt hier een belangrijke indicator. In het algemeen passen sommige beleggers de volgende regel toe om de optimale lengte van het glijdend gemiddelde te bepalen: het aantal dagen van de beleggingshorizon worden door drie gedeeld. Zo zal een trader die een positie wil innemen voor 15 dagen, gebruik maken van het 5 daags glijdend gemiddelde.

Koop- en verkoopsignalen

Het glijdend gemiddelde kan koop- en verkoopsignalen opleveren, zowel in een duidelijke up- of downtrend als bij een trendwijziging. Hieronder zie je een uurgrafiek van het muntenpaar AUD/USD, met het exponentiële 100 daags glijdend gemiddelde.

glijdende gemiddelden signalen technische analyse
Grafiek: Trading View


Een koopsignaal doet zich voor wanneer de koers boven het glijdend gemiddelde uitstijgt. Voor een valabel koopsignaal moet het glijdende gemiddelde horizontaal verlopen of zelfs reeds een lichte stijgende trend vertonen. Op de grafiek is er zo'n duidelijk koopsignaal te zien. Daarna boog het gemiddelde zich opwaarts om en kwam het in een stijgende trend terecht.

Eerder op de grafiek deed zich net het omgekeerde voor, de koers zakte door het glijdend gemiddelde en een nieuwe trend werd ingezet. Wanneer de koers neerwaarts door het glijdend gemiddelde zakt, en dit gemiddelde zich daarna neerwaarts ombuigt, dan wordt een dalende trend ingezet die even kan aanhouden. In het algemeen kan gesteld worden dat iedere doorbraak van een glijdend gemiddelde een waarschuwing is voor een mogelijke trendommekeer. Daarbij moeten dan andere technische middelen geraadpleegd worden (bv. indicatoren of omkeerpatronen), die het signaal kunnen bevestigen als zijnde valabel. De voorzichtige belegger zal steeds wachten met het innemen van longposities, tot het glijdend gemiddelde duidelijk opwaarts is omgebogen.

Eens de trend gevestigd is, fungeert het glijdend gemiddelde als steunlijn in een uptrend en als weerstandslijn in een downtrend. Op bovenstaande grafiek kan gezien worden dat de buurt van het glijdend gemiddelde dienst deed als steunpunt gedurende de uptrend. Wanneer de koers in de buurt van het gemiddelde komt, ontstaat een goed instapmoment.

Wanneer de koers té ver van het glijdend gemiddelde is verwijderd, kan een reactie verwacht worden die de koers terug in de buurt van het gemiddelde zal brengen. Het glijdend gemiddelde zal de koers in alle omstandigheden 'terugroepen'. In een downtrend zal de koers dus tot aan het gemiddelde getrokken worden, om vanaf daar opnieuw weerstand te ondervinden. Louter posities innemen op basis van het feit dat de koers ver van het gemiddelde verwijderd is, is ten stelligste af te raden. Er moet steeds bevestiging gezocht worden in het brede analysegamma dat de technische analyse te bieden heeft.

Techniek met meerdere gemiddelden

De analyse met meerdere gemiddelden verloopt analoog aan de analyse met slechts één gemiddelde. Wanneer de glijdende gemiddelden opwaarts gericht zijn én de koers bevindt zich boven deze gemiddelden, dan geldt dit als een positief signaal. Er mag dan ook van uitgegaan worden dat de aan de gang zijnde uptrend verder gezet zal worden.

Bij gebruik van meerdere gemiddelden kunnen er zich extra koop-en verkoopsignalen voordoen. Het gaat hier in feite om extra bevestigingen van de signalen van slechts één gemiddelde.

Koopsignalen doen zich voor wanneer het korte glijdend gemiddelde opwaarts door het lange glijdend gemiddelde stijgt. In dit geval spreekt men van een golden cross. Bij de omgekeerde situatie, wanneer het korte gemiddelde neerwaarts door het lange gemiddelde zakt, spreekt men van een dead cross. Deze situatie levert een verkoopsignaal op.

glijdende gemiddelden golden dead cross technische analyse
Grafiek: Trading View


Op bovenstaande grafiek valt duidelijk af te lezen dat het koopsignaal van het golden cross van de 100 en 200 MA een bevestiging vormde van het eerdere signaal dat tot stand kwam bij de doorbraak van het 100 daags glijdend gemiddelde.

Een populaire techniek bij de analyse met meerdere gemiddelden, vormt de analyse van het 4-9-18 daags gemiddelde. Het eerste signaal dat deze gemiddelden geven, wordt aanzien als een waarschuwing. Daarna volgt de bevestiging en pas bij de derde cross-over wordt er gehandeld.


De RSI (Relative Strength Index)

De RSI behoort tot de bekendste en meest gebruikte indicatoren. De grafiek van de RSI heeft een bandbreedte van 0 tot 100 en net zoals bij vele oscillatoren kan men hiervan aflezen of een aandeel 'overgekocht' (overbought) dan wel 'oververkocht' (oversold) is. Als de RSI onder de 30 noteert dan is dat een 'oversold' situatie en boven de 70 een 'overbought' situatie. De RSI kan wel lang in deze zones blijven bewegen.

Op de RSI kan men verschillende strategieën toepassen. Het opsporen van positieve of negatieve divergenties is er één van.

RSI
Grafiek: IG platform

De MACD (Moving Average Convergence/Divergence)

De MACD berekent het verschil tussen een korte termijn exponentieel voortschrijdend gemiddelde en een middellang exponentieel voortschrijdend gemiddelde. De MACD reageert snel op koerswijzigingen.

De MACD wordt vaak weergeven samen met de rode 'signaallijn' (soms ook 'triggerlijn' genoemd), de 9-dagen moving average van de MACD. De signaallijn reageert trager op prijswijzigingen dan de MACD.

Wanneer deze indicator boven de rode signaallijn kruist heeft men een koopadvies. Wanneer de MACD onder de rode signaallijn kruist, dan heeft men een verkoopsignaal. Je zou dan kunnen overwegen om short te gaan oftewel speculeren op een koersdaling. Dit kan met CFD's op het platform van IG.

MACD
Grafiek: IG platform

Stochastic

De oscillator bestaat uit twee (exponentiële) lijnen, die men %K-lijn en %D-lijn noemt . Op de hoofdlijn zijn schommelingen gewoonlijk duidelijker dan op de secundaire lijn. De stochastische indicator wordt gemeten op een schaal van 0% tot 100%. Net zoals bij de RSI spreken we over de overbought (boven 80) en oversold zones (onder 20).

Stochastic
Grafiek: IG platform

Andere indicatoren

Er zijn nog tientallen andere indicatoren. Zo wordt er ook vaak naar het volume gekeken, dus hoeveel er gehandeld werd in het fonds. Hoeveel aandelen wisselden er op een bepaalde dag van eigenaar? Hoge volumes kunnen een gemaakte analyse ondersteunen. Een opwaartse uitbraak van een aandeel wordt liefst vergezeld van een grote omzet. Dan zijn er dus een hoop handelaren positief. Hetzelfde geldt als de koers hard daalt met grote omzetten. In dat geval zijn er dus veel mensen negatief over het aandeel.


Is technische analyse succesvol?

Wie technische analyse gebruikt kan daarmee soms de markt voorspellen. Veel beleggers denken daarom dat alleen kennis van technische analyse voldoende is om succesvol te traden. Niets is minder waar. Beginners overschatten het belang van technische analyse heel vaak. Heel wat boeken en services hebben ook overmatig veel aandacht voor de technische analyse. Een verklaring voor succes op de beurs is het echter niet.

Ik gebruik technische analyse wel om mijn trades te plannen, maar ik weet dat het niet feilloos is. Lees hier meer: Zijn de beurskoersen te voorspellen met technische analyse?.

Winstgevendheid bereik ik door het toepassen van andere regels. Op tijd verlies nemen, bijvoorbeeld. Dat is één van de belangrijkste dingen die een trader moet leren.

Iedereen kent de uitspraak "cut your losses and let your profits run". Maar spijtig genoeg zijn er slechts weinig mensen die deze uitspraak in de praktijk omzetten. En dat is jammer. Elk groot verlies is namelijk ooit een klein verlies geweest. Je verliezen kan je dus maar beter op tijd afkappen.

Wil je geld verdienen door te traden? Dan moet je begrijpen welke risico's je loopt door niet op tijd verlies te nemen. Verlies je 50% op een trade? Dan moet je de volgende keer maar liefst 100% winst maken om uw oorspronkelijke kapitaal terug te hebben. En dat is uiteraard niet zo makkelijk.

Maar wat als je vaak kleine verliezen moet slikken? Het is toch onmogelijk om altijd juist te zitten? Zelf ga ik er van uit dat ik vaak een beperkt verlies op mijn trades zal maken. Door het toepassen van enkele strikte regels slaag ik er in om winst te maken, zelfs als ik slechts 30% winstgevende trades realiseer. Welke regels zijn dat dan? Ik doe het allemaal uit de doeken in mijn boek Leren Traden.Beleggenonline.info is een
informatieve website van
Sigma Services Comm.V
Kleine Lammeneelstraat 23
2220 Heist-op-den-Berg (België)
BTW BE 0833.280.775
info@beleggenonline.info
Sigmaservices.eu